اسناد و مدارک مورد نیاز برای انعقاد قرار داد

اسناد و مدارک مورد نیاز برای انعقاد قرار داد

اسناد و مدارک مورد نیاز برای انعقاد قرار داد اسناد و مدارک مورد نیاز برای انعقاد قرار داد 1- تصویر اساسنامه شرکت تبصره: اشخاص حقیقی می بایست کپی برابر اصل شده شناسنا...
ابطال كارت بازرگانى

ابطال كارت بازرگانى

مدت اعتبار اين كارت حسب درخواست متقاضيان از يك تا پنج سال بوده كه در صورت تاييد توسط وزارت بازرگانى معتبر مى باشد . ابطال كارت بازرگانى ممكن است اختيارى يا اجبارى با...
اخذ كارت بازرگانى

اخذ كارت بازرگانى

كارت بازرگانى مجوزى است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقى يا حقوقى اجازه داده مى شود به امر تجارت خارجى بپردازد بر اساس مقرراتى كه در حال حاضر در دست اجراست ( اعتبار ك...
ثبت اختراع

ثبت اختراع

تمام مواردى كه در زمينه علوم و صنعت كشاورزى در راستاى بهبود و پيشرفت وضعيت زندگى اشخاص جامعه بوده و جنبه تازگى دارد به عنوان اختراع قابل ثبت محسوب مى شود مطابق با قا...
ثبت شركت

ثبت شركت

ثبت شركت مقوله اى است كه مورد نياز خيلى از كاردانها مى باشد. اما به دليل وسعت قوانين حاكم بر انواع ثبت شركت مانند ثبت شركت مسئوليت محدود، ثبت شركت سهامى خاص و مثل اين...
ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

يك شركت پس از ثبت، مىتواند تغييراتى وا در مواردى از اساسنامه و يا هر آنچه مربوط به شركت است ايجاد ميكند. منظور از تغييرات و تصميمات شركت ها، تمامى تغييرات و تصميمات ...