اخذ كارت بازرگانى

اخذ كارت بازرگانى

كارت بازرگانى مجوزى است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقى يا حقوقى اجازه داده مى شود به امر تجارت خارجى بپردازد بر اساس مقرراتى كه در حال حاضر در دست اجراست ( اعتبار ك...