ابطال كارت بازرگانى

ابطال كارت بازرگانى

مدت اعتبار اين كارت حسب درخواست متقاضيان از يك تا پنج سال بوده كه در صورت تاييد توسط وزارت بازرگانى معتبر مى باشد . ابطال كارت بازرگانى ممكن است اختيارى يا اجبارى با...